SCCM İle Office 2019 Dağıtımı

SCCM ile Office 2019 kurulumuna başlamadan önce belirtmek gerekir ki kurumda mevcut durumda Office 365 Pro Plus kullanılıyorsa Office 2019 dağıtımına ihtiyaç yoktur. Bunun nedeni Office 2019’da bulunan birçok özelliğin Office 365’in birçok planında bulunmasıdır.

Office 2019 ve Office 2019 Dağıtım Aracı’nın (Office 2019 Deployment Tool) yeni sürümü birlikte yayınlanmıştır. Tıkla-Çalıştır (click-to-run) teknolojisi ise Office 2013 sürümü itibariyle Office ürünlerini yüklemek için kullanılan bir teknolojidir. Dolayısıyla Office 2019 da Tıkla-Çalıştır (click-to-run) teknolojisini kullanır.

SCCM ile Office 2019 dağıtımı dört aşamada gerçekleştirilir :

 1. Office Deployment Tool kurulumu
 2. Konfigürasyon dosyası oluşturulması
 3. Office 2019 kurulum dosyalarının indirilmesi
 4. Office 2019’un dağıtımı

Bu işlemlere başlamadan önce uygulamanın içerisinde bulunacağı klasör oluşturulur ve klasörde Everyone için Read yetkisi verilir. Örnekte “E:\Applications\Office 2019 Professional Plus” olarak oluşturulmuştur ve paylaşıma açılmıştır.

Office Deployment Tool Kurulumu

Kurulum için buradan Office Deployment Tool indirilir.

01

İndirilen dosya yönetici haklarıyla çalıştırılır. Lisans sözleşmesi kabul edilir ve Continue ile devam edilir.

02

Deployment Tool’un dosyaları hangi klasöre çıkartacağı seçilir. Örnekte daha önce uygulamanın dağıtımı için oluşturulan klasör seçilmiştir. OK ile devam edilir.

03

Dosyaların çıkartılma işleminin tamamlandığı bilgisi alınır. OK ile bitirilir.

04

Belirtilen klasörde aşağıdaki gibi dosyaların oluştuğu görülür.

05

Konfigürasyon Dosyasının Oluşturulması

Bu adımda yeni bir metin belgesi dosyası oluşturulur ve bu yeniden isimlendirilir. Örnekte bu isim “config-Office2019ProPlus.xml” olarak verilmiştir. Buradaki önemli nokta dosya uzantısının .xml olmasıdır. Ayrıca bu dosya yapılandırma dosyalarıyla ve kurulum dosyalarıyla aynı klasörde olmalıdır.

06

Dosya sağ tıklanıp düzenlenir.

07

Office kurulumu için hazırlanan örnek konfigürasyon dosyası aşağıdaki gibidir. Örnekte Office 2019 Pro Plus sürümü için konfigürasyon dosyası oluşturulmuştur.

<Configuration>
<Add SourcePath="\\SCCM\Applications\Office 2019 Professional Plus" OfficeClientEdition="64" Channel="PerpetualVL2019">
<Product ID="ProPlus2019Volume" PIDKEY=" " >
<Language ID="en-us" />
</Product>
<Product ID="ProofingTools">
<Language ID="en-us" />
</Product>
</Add>
<RemoveMSI All="True" />
<Display Level="None" AcceptEULA="TRUE" />
<Property Name="AUTOACTIVATE" Value="1" />
</Configuration>

Oluşturulan dosyada dosyaların yolu, kurulacak Office sürümü (Office 2019 Pro Plus) ve kaç bitlik sürümün kurulacağı (64) belirtilmiştir.

PIDKEY boş bırakılmıştır. Bu bölüme MAK aktivasyonu yapılacaksa lisans anahtarı girilebilir. Aktivasyon için bir KMS sunucusu kullanılacaksa PIDKEY bölümü boş bırakılır.

08

Office 2019 Kurulum Dosyalarının İndirilmesi

Bu adımda Office 2019 kurulum dosyaları indirilir. İndirme işlemi için komut istemi yönetici haklarıyla çalıştırılır. Kurulum ve konfigürasyon dosyalarının bulunduğu dizine gidilir. Aşağıdaki komut çalıştırılır.

setup.exe /download config-Office2019ProPlus.xml
09

Böylece Office dosyaları internet üzerinden indirilir ve Office isimli bir klasör altında toplanır.

10

Komut tamamlandığında indirme işlemi de tamamlanmış olur.

11

İndirilen Office sürüm numarası indirilen Office klasörü altında Data klasöründen öğrenilebilir. Bu sürüm bilgisine SCCM ile dağıtım esnasında uygulamanın tespit edilmesi bölümünde ihtiyaç olacaktır.

12

Office 2019’un Dağıtımı

Artık SCCM ile Office 2019’un dağıtım işlemine geçilebilir. Dağıtım işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilir :

Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications’a sağ tık -> Create Application seçilir.

13

Create Application Wizard görüntülenir.

General bölümünde uygulama bilgileri girilir. Burada iki yol bulunmaktadır.

 • Uygulama bilgileri kurulum paketinden alınabilir.
 • Uygulama bilgileri manual olarak belirlenebilir.

Manually specify the application information seçilir. Next ile devam edilir.

14

General Information bölümünde

 • Name’de uygulama adı belirlenir.
 • Administrator comments’de yönetici uygulama hakkında açıklama yapabilir.
 • Publisher’da uygulamanın yayıncısı belirlenir.
 • Software version’da uygulamanın sürümü belirtilebilir.
 • Administrative categories’de uygulama için bir kategori belirlenebilir.
 • Date Published’de uygulamanın yayınlanma tarihi belirtilebilir.

Next ile devam edilir.

15

Software Center bölümünde

 • Selected Language’de uygulamanın Application Catalog’da hangi dilde görüneceği seçilir.
 • Localized application name’de uygulama adının görüntüleneceği isim belirlenir.
 • User Categories’de kullanıcı kategorisi belirtilebilir.
 • User documentation’da uygulama ile ilgili kullanıcıların ulaşabileceği bir doküman varsa bu doküman eklenebilir.
 • Link text’de link için eklenmesi istenilen herhangi bir metin varsa belirtilebilir.
 • Privacy URL’de uygulamaya erişilebilecek özel bir URL varsa belirtilebilir.
 • Localized description’da uygulama hakkında bir açıklama yapılacaksa bu açıklama belirtilebilir.
 • Keywords’da uygulama Search bölümünde aranırken hangi kelimelerle aranabileceği belirtilebilir.
 • Icon’da uygulamanın hangi simge ile görüntüleneceği belirtilebilir.
 • Display this as a featured app and highlight it in the company portal seçildiğinde SCCM uygulamayı özellikli olarak şirket portalinde vurgular.

Next ile devam edilir.

16

Deployment Types bölümünde

 • Add ile deployment tipi ayarlanır.
17

Create Deployment Type Wizard açılır.

General bölümünde

 • Type’da Script Installer seçilir.
 • Manually specify the deployment type information seçilir.

Next ile devam edilir.

18

General Information bölümünde

 • Name’de uygulamanın adı belirtilir.
 • Administrator comments’de yönetici uygulama hakkında açıklama yapabilir.
 • Languages’de dil seçimi yapılabilir.

Next ile devam edilir.

19

Content bölümünde

 • Content location’da yüklenecek uygulamanın hangi klasörde olduğu belirtilir. Dosya yolu UNC olarak verilmelidir. Örnekte \\SCCM\Applications\Office 2019 Professional Plus olarak verilmiştir.
  • Persist content in the client cache içeriğin client cache’inden devam etmesi istenildiğinde seçilir.
 • Specify the command used to install this content’da uygulamanın kurulması durumundaki gerekli tanımlar yapılır.
  • Installation program’da uygulamanın kurulması için kullanılacak komut ve parametreleri girilir. Örnekte “\\SCCM\Applications\Office 2019 Professional Plus\setup.exe” /configure config-Office2019ProPlus.xml olarak belirlenmiştir.
  • Installation start in’de Install komutunun başlayacağı dizin belirtilebilir.
 • Configuration Manager can remove installations of this content if an uninstall program is specified below’da uygulamanın kaldırılması durumundaki gerekli tanımlar yapılabilir.
  • Uninstall program’da uygulamanın kaldırılması için kullanılacak komut ve parametreleri girilebilir.
  • Uninstall start in’de Uninstall komutunun başlayacağı dizin belirtilebilir.
 • Run installation and uninstall program as 32-bit process on 64-bit clients uygulama kurulum ve kaldırılması için kullanılacak programların 64-bit client’larda 32-bit işlemler olarak yürütülmesini sağlar.

Next ile devam edilir.

20

Detection Method bölümünde uygulamanın daha önce kurulup kurulmadığının tespiti için gerekli metottur.

 • Add Clause ile metot için bir kural belirlenir.
21

Detection Rule penceresi açılır.

Detection Rule bölümünde

 • Setting Type’da ayarın türü seçilir. File System , Registry , Windows Installer seçeneklerinden birisi seçilir. Örnekte Registry seçilmiştir.
 • Hive’de bu uygulamanın kurulu olduğunu kanıtlayan kayıt anahtarının türü belirtilir. Örnekte HKEY_LOCAL_MACHINE olarak belirtilmiştir.
 • Key’de seçilen türe ait kayıt defteri anahtarının (registry key) yolu belirtilir. Örnekte SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Configuration olarak belirtilmiştir.
 • Value’da kayıt defteri (registry) yolunda tespit için bakılacak kayıt defteri anahtarının değeri girilir. Örnekte VersionToReport olarak belirtilmiştir.
 • This file of folder is associated with a 32-bit application on 64-bit systems eğer uygulama 64-bit sistemlerde de 32-bit ile aynı kayıt anahtarına sahipse işaretlenir.
 • Data Type’da özellik belirtilir. Date modified (Değiştirilme Tarihi) , Date Created (Oluşturulma tarihi) , Version (Sürüm) , Size (Boyut) seçenekleri vardır. Örnekte Version seçilmiştir.
 • The file system setting must exist on the target system to indicate the presence of this application seçilirse bu uygulamanın varlığının tespiti için belirtilen ayarlar hedef sistemdeki ayarlarla karşılaştırılır.
 • The file system setting must satify the following rule indicate the presence of this application seçilirse bu uygulamanın varlığını tespit için belirtilen ayarlar aşağıdaki kurallarla karşılaştırılır. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
 • Operator’de aşağıda girilecek Value’den (Değer) büyük , eşit , küçük gibi karşılaştırmalar seçilir. Örnekte Greater than or equal to seçilmiştir.
 • Value’de karşılaştırma için değer belirtilir. Örnekte 16.0.10357.20081 olarak belirtilmiştir.

OK ile devam edilir.

22

Böylece metot belirlenmiş olur. Next ile devam edilir.

23

User Experience bölümünde

 • Installation behaviour’de kurulumun cihaza mı yoksa kullanıcıya mı yapılacağı seçilir. Örnekte cihaza yapılacağı için Install for system seçilmiştir.
 • Logon requirement’de uygulama kurulurken kullanıcının logon durumu seçilir. Örnekte kullanıcı logon olsun veya olmasın kurulumun gerçekleşmesi için Whether or not a user is logged on seçilmiştir.
 • Install program visibility’de programın kurulumunun görünürlük ayarları yapılır. Örnekte görünmesi istenmediğinden hidden seçilmiştir.
 • Maximum allowed run time’da uygulamanın kurulması için gereken maksimum zaman dakika cinsinden belirtilir.
 • Estimated installation time’da uygulama kurulumu yapılırken kullanıcının kurulumu görebileceği zaman dakika cinsinden belirtilir.

Next ile devam edilir.

24

Requirements bölümünde bu program kurulumu için aygıt ya da kullanıcı bazında gereksinimler varsa Add ile eklenir.

25

Örnekte uygulamanın sadece Windows 8.1 (32 -bit ve 64-bit) ve Windows 10 (32 -bit ve 64-bit) işletim sistemlerine sahip bilgisayarlara kurulması gereksinim olarak eklenmiştir. OK ile ekleme işlemi tamamlanır.

26

Next ile devam edilir.

27

Dependencies bölümünde bu uygulama kurulmadan önce başka herhangi bir kurulumun yapılmış olması gerekiyorsa Add ile eklenebilir. Next ile devam edilir.

28

Summary bölümünde yapılacak işlemlerin kısa bir özeti görüntülenir. Next ile devam edilir.

29

Completion bölümünde dağıtım tipinin başarılı bir şekilde oluşturulduğu. Close ile bitirilir.

30

Böylece Deployment Type bölümü tamamlanmış olur. Application oluşturmaya Next ile devam edilir.

31

Summary bölümünde yapılacak işlemlerin kısa bir özeti görüntülenir. Next ile devam edilir.

32
33

Completion bölümünde Application’un başarılı bir şekilde oluşturulduğu görülür. Close ile bitirilir.

34

Uygulama oluşturulma işlemi ardından uygulama, dağıtım için dağıtım noktasına eklenmelidir. Bunun için ;

Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications -> Oluşturulan uygulamaya sağ tık -> Distribute Content seçilir.

35

General bölümünde dağıtım noktasına eklenecek içeriğin adı görüntülenir. Next ile devam edilir.

36

Content bölümünde dağıtılacak içerik görüntülenir. Next ile devam edilir.

37

Content Destination bölümünde Add -> Distribution Point ile dağıtımın yapılacağı dağıtım noktası seçilir.

38
39

Next ile devam edilir.

40

Summary bölümünde yapılacak işlemlerin kısa bir özeti görüntülenir. Next ile devam edilir.

41
42

Completion bölümünde dağıtım noktasına ekleme işleminin hatasız olarak yapıldığı görülür. Close ile bitirilir.

43

İçeriğin dağıtım noktasına eklenme durumunu görmek için Content Status tıklanır.

44

İçerik durumunun sarı olması içeriğin hazırlanmakta olduğunu gösterir. Belirli aralıklarla refresh yapılıp durum değişikliği kontrol edilir.

45

İçerik durumunun yeşil olması içeriğin dağıtım noktasına eklenme işleminin tamamlanmış olduğunu gösterir.

46

Uygulama içeriğinin dağıtım noktasına eklenmesinin ardından uygulamanın dağıtımı gerçekleştirilir. Bunun için ;

Configuration Manager Console -> Software Library -> Overview -> Application Management -> Applications -> Oluşturulan uygulamaya sağ tık -> Deploy seçilir.

47

General bölümünde

 • Software’de deploy edilecek uygulama seçilir.
 • Collection’da hangi collection’a uygulanacağı seçilir.
 • Automatically distribute content for dependencies uygulama kurulmadan önce kurulması gerekli bir uygulama varsa içeriğin otomatik olarak dağıtılması için seçilir.

Next ile devam edilir.

48

Content bölümünde içeriğin hangi uygulama noktalarından dağıtılacağı seçilir. Uygulama daha önce dağıtım için SCCM.emres.com dağıtım noktasına eklendiği için bu bölümde görüntülenmektedir. Farklı bir dağıtım noktası eklenmek istenirse Add seçilip eklenebilir. Next ile devam edilir.

49

Deployment settings bölümünde

 • Action’da uygulama kurulacaksa Install kaldırılacaksa Uninstall seçilir.
 • Purpose’da uygulama otomatik yüklenecekse Required , uygulamanın kurulumu kullanıcıya bırakılacaksa Available seçilir. Örnekte Required seçilmiştir. Next ile devam edilir.
 • Kullanıcıların içeriği indirmeleri için sınırlı internet bağlantıları varsa Allow clients on a metered internet connection to download content after the installation deadline, which might incur additional costs seçeneği işaretlenebilir.

Next ile devam edilir.

50

Scheduling bölümünde uygulamanın deploy edileceği zaman seçilebilir. Evrensel saat kullanılacaksa UTC , client’ın yerel saati seçilecekse Client local time seçilebilir.

 • Schedule the application to be available at’de uygulamanın yüklemesinin ne zamandan itibaren client tarafından görülebileceği seçilebilir.
 • Önemli : Eğer zamanlama yapılacaksa dikkat edilmesi gereken nokta zamanlamanın UTC saat dilimine göre yapılmasıdır. Yani eğer uygulamanın hemen kurulması istenirse ülkemiz GMT+3 zaman diliminde olduğundan buraya girilecek saat ülkemizin yerel saatinden 3 saat geri olarak tanımlanmalıdır.
 • Installation deadline kurulumun yapılması gereken son tarih zaman belirtilir. Örnekte As soon as possible after the available time seçilerek uygulamanın hemen kurulması istenmiştir.
51

User Experience bölümünde

 • Display in Software Center , and only Show notifications for computer restarts seçilirse Software Center’da sadece bilgisayarı yeniden başlatması gerektiği iletilerini görebilir.
 • Display in Software Center and Show all notifications seçilirse kullanıcı Software Center’da tüm iletileri görebilir.
 • Hide in Software Center and all notifications Software Center seçilirse hiçbir ek bilgi görünmez ve kullanıcılar hiçbir bildirim görmez. Örnekte bu seçenek seçilmiştir.
 • Deadline süresi geldiğinde yapılması istenilen davranışlar da bu bölümde seçilebilir. Örnekte uygulamanın kurulması seçilmiş fakat gerekirse sistemin yeniden başlatılması seçilmemiştir.

Next ile devam edilir.

52

Alerts bölümünde eğer bu uygulama dağıtımı sırasında hata alınırsa burada yapılan konfigürasyon doğrultusunda sistemin alarm üretmesi sağlanır. Next ile devam edilir.

53

Summary bölümünde yapılacak işlemlerin kısa bir özeti görüntülenir. Next ile devam edilir.

54
55

Completion bölümünde dağıtım işleminin hatasız olarak yapıldığı görülür. Close ile bitirilir.

56

Dağıtım yapılan bilgisayarlarda son durum aşağıdaki gibi olmalıdır.

Görev yöneticisinde uygulama kurulumu başlar.

57

Uygulama kurulumu tamamlanır.

58

Uygulamanın denenmesi için Office uygulamalarından bir tanesi açılır.

59
60

Lisans bilgisine bakıldığında ortamda KMS sunucusu olmadığından ve konfigürasyon dosyasında PIDKEY girilmediğinden ürün aktivasyonu beklenmektedir.

61

Böylece SCCM ile Office 2019 dağıtımı gerçekleştirilmiş olur.

Faydalı olması dileğiyle…

SCCM İle Office 2019 Dağıtımı” için 4 yorum

 1. Hasan Emre Hocam Merhabalar,

  Yazınızdan oldukça istifade ettim öncelikle bu güzel içeriği sunduğunuz için teşekkür ederim. Bir sorum olacak yanıtlarsanız müteşekkir olurum:

  Office 2019 Türkçe olarak deployment yapabilirmiydik? İlgili XML dosyasına çeşitli parametreler ekleyerek?

 2. Yazılım şu anda hiçbir sunucuda bulunamadı hatası alıyorum…Her şeyi aynı yaptım..Neyi kontrol etmem gerekiyor?

  1. Sorun Distribution Point’te olabilir. Distribution Point rolünün sorunsuz çalıştığını kontrol edebilirsiniz. Eğer Distribution Point rolünde sorun yoksa ve başka uygulamalar dağıtabiliyorsanız Office uygulamasının Distribute Content aşamasını yaptıktan sonra Content Status bölümünden içeriği Success olarak görmeniz gerekir. Eğer bu bölümde de sorununuz yoksa Office dağıtımını yapacağınız istemcinin bulunduğu ağın Boundary ve Boundary Grouplarının doğru yapılandırılıp yapılandırılmadığının kontrolünü yapabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın